Certifikat

 • Frosio NS 476

 • Nace

 • Diplom målarcertifikat

 • Heta arbeten

 • SSG entre+Kemi

 • Vattenblästring certifikat upp till 2500 bar

 • Epoxy/härdplast certifikat

 • Tjänstbarhetsintyg för epoxy/härdplaster

 • Bomlift certifikat

 • Ställnings certifikat upp till 9 meter

 • Truck kort

 • Tjänstbarhets intyg för mast/stolpe

 • Brandskyddsmålning Pitt-Char

 • ID 06

 • Arbete på väg

 • Vindkraftkurs GWO

 • Rope access Level 1-3 Irata

 • BAS-P / BAS-U

 • Inträde i slutna utrymmen

 • Fallskyddsutbildning

Arbetsmiljöpolicy

Henry Allt i Allt AB driver aktivt arbetsmiljöarbetet och då i nära samverkan med de anställda.
Målet skall vara att genom ett aktivt HMS-arbete skapa en förbättrad arbetsmiljö, ge ökad arbetstillfredsställelse, bättre hälsa, minskad sjukfrånvaro och färre arbetsskador. Detta ska främja produktiviteten och lönsamhet samt därmed leda till ökad trygghet i anställningen.
Alla medarbetares engagemang och arbetsinsatser är av avgörande betydelse för företagets framgång. Genom en öppen dialog skall var och en vara medveten om den egna arbetsinsatsens betydelse för helheten samt ges möjlighet att utveckla sin kompetens och förmåga.
Organisationen i sin helhet ska kunna ta till vara medarbetarens kreativitet.

Kvalitetspolicy ISO 9001:2015

Vi skall verka för att med hög kvalitet kunna utföra order, tjänster och service med korta leveranser samt att hela tiden vara bland de främsta i branschen.

Detta kräver:

  • Att vi genom tydlighet, noggrannhet, god tillgänglighet och hög kompetetens bygger upp ett varaktigt förtroende hos en “nöjd” kund.
  • Att vi är lyhörda mot kund och övriga intressenters krav och behov samt verka för en öppen kommunikation med beställaren.
  • Att vi följer utvecklingen inom branschen och förändringar inom måleri/blästring och dess lagstiftning.
  • Att vi anlitar underentreprenörer och leverantörer som lever upp till våra krav på “rätt kvalitet” och leveranssäkerhet.
  • Att medarbetarna är utbildade för att klara sina arbetsuppgifter och kan ta sitt ansvar i en delegerad organisation.
  • Att aktivt arbeta med ständiga förbättringar.

Prekvalificerade enligt Sellihca »

Prekvalificerade enligt TransQ »

Miljö ISO 14001:2015

Verksamheten präglas av en familjekänsla som ger oss goda förutsättningar för utbildning och engagemang av det interna miljöarbetet.

Vår ambition är att gå längre än vad miljölagstiftningen kräver samt andra krav som verksamheten berörs av.

Detta uppnår vi genom att:

 • Prioritera användningen av miljövänligare material där det är möjligt enligt kunden specifikation för beställt arbete.
 • Känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljö och yttre miljöområdet.
 • Vara lyhörda för våra kunders och andra intressenters miljökrav.
 • Fortsätta att aktivt arbeta med miljöförbättrande åtgärder tillsammans med våra leverantörer.
 • Utveckla medarbetarnas miljömedvetenhet och ansvarskänsla för miljö.
 • Skapa en säker, trivsam och stimulerande arbetsmiljö för medarbetarna samt tillvarata anmärkningar från skyddsronder och andra förslag genom ett systematiskt miljöarbete.
 • Verka för att ett gott företagsklimat råder genom att upprätthålla god kommunikation med medarbetarna.
 • Verka för att alla medarbetare tar del av gällande skyddsföreskrifter för att åstadkomma en säker arbetsplats.

Auktorisation i rostskyddsmålning

Metallförstörelse är ett omfattande problem i ett industriellt samhälle. Inom metallförstörelse svarar rost för den mest kända förstörelsen. Förhindra rost kan göras genom ytbehandling på olika sätt. Rostskyddsmålning är den traditionellt vanligaste.

Arbetet med rostskyddsmålning styrs av metall, färgmaterial och utförande. Resultatet är avhängigt att arbetet utförs korrekt och fackmannamässigt.

För att säkerställa att god kunskap finns inom rostskyddsområdet finns Auktorisation för Rostskyddsmålning. Auktorisationen är en branschförening som verkar genom att bibehålla höga kompetenskrav på utförare.

Yt och rostskyddsmålare

Vi uppfyller auktorisationens krav att ha minst 50% certifierade rostskyddsmålare vid varje arbetsplats. Dessutom skall minst 25% ha erfarenhet minst motsvarande intagningskraven för Auktorisationsnämndens godkända utbildning.

Yt och rostskyddsmålare

Detta garanterar att personen som innehar certifikatet har genomgått en teoretisk och praktisk utbildning på minst 55 timmar och har kunskap att kunna utföra kvalificerad förbehandling, blästring och rostskyddsmålning.
Teoretiskt avsnitt

 • Korrosion
 • Föroreningar
 • Kontroll av miljön
 • Avfettning, tvättning
 • Rengöring med mekaniska metoder
 • Blästring
 • Kontroll av ytor före och efter blästring
 • Olika typer av rostskyddsfärger
 • Målningssystem
 • Färgdatablad & säkerhetsdatablad
 • Planering av lager, riggning av tillfällig arbetsplats
 • Applicering av färg
 • Kontroll av applicerad färg
 • Bättringar
 • Besiktning
 • Arbetsmiljö
 • Yttre miljö

Praktiskt avsnitt

 • Fristråleblästring
 • Maskinslipning, borstning
 • Målning med pensel/rulle
 • Högtryckssprutning
 • Konventionell sprutning

Kunskapskontroll genomförs med ett skriftligt prov med 60 frågor och praktiskt prov med applicering av 160 micron i ett tvåskikts system.

Första hjälpen

 • Hjärt- och lungräddning enligt HLR-rådets riktlinjer
 • Praktik – förflyttningsteknik av medvetslös person, stabilt sidoläge, luftvägsstopp
 • Användning av hjärtstartare
 • Omhändertagande av personskador enligt L-ABC.