Miljö

Verksamheten präglas av en familjekänsla som ger oss goda förutsättningar för utbildning och engagemang av det interna miljöarbetet.

Vår ambition är att gå längre än vad miljölagstiftningen kräver samt andra krav som verksamheten berörs av.

Detta uppnår vi genom att:

  • Prioritera användningen av miljövänligare material där det är möjligt enligt kunden specifikation för beställt arbete.
  • Känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom arbetsmiljö och yttre miljöområdet.
  • Vara lyhörda för våra kunders och andra intressenters miljökrav.
  • Fortsätta att aktivt arbeta med miljöförbättrande åtgärder tillsammans med våra leverantörer.
  • Utveckla medarbetarnas miljömedvetenhet och ansvarskänsla för miljö.
  • Skapa en säker, trivsam och stimulerande arbetsmiljö för medarbetarna samt tillvarata anmärkningar från skyddsronder och andra förslag genom ett systematiskt miljöarbete.
  • Verka för att ett gott företagsklimat råder genom att upprätthålla god kommunikation med medarbetarna.
  • Verka för att alla medarbetare tar del av gällande skyddsföreskrifter för att åstadkomma en säker arbetsplats.